Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoły Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Zambrowie

Wyszukiwanie zaawansowane

Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Szkoła Podstawowa nr 4 w Zambrowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron interne­towych zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron interne­towych bip.sp4.zambrow.pl .

Status pod względem zgodności

Status:
Strony internetowe są w pełni zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych .

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
b) nieproporcjonalne obciążenie:
c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:
2020-12-14
Metoda przygotowania oświadczenia:
Analiza własna
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:
2021-01-14

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej BIP prosimy o kontakt z panem Rafałem Kowalczykiem, e-mail: sp4@zambrow.pl, lub pod numer tel. (86) 271 44 68 wew. 21. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
Rafał Kowalczyk
Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
sp4@zambrow.pl
Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
(86) 271 44 68 wew. 21

Postępowanie odwoławcze

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
2021-01-14
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publi- kowania informacji:
2021-01-14
Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:
https://achecker.ca/checker/index.php
Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + 0-9 - Menu
Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:
Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

Budynek Szkoły można w łatwy sposób zidentyfikować. Przed wejściem posiada dużą czytelną tablicę informacyjną.
Na parkingu przed szkołą (możliwie blisko) wyznaczono miejsce do parkowania pojazdów dla osób z niepełnosprawnością. Usunięto bariery utrudniające dostanie się do wejścia głównego oraz innych wejść.
Wszystkie wejścia/wyjścia zewnętrzne do budynków szkoły posiadają zlikwidowane bariery architektoniczne – przy każdym wybudowano podjazdy dla osób niepełnosprawnych.
Główne wejście do szkoły zlokalizowane jest od strony ulicy Marii Konopnickiej. Drzwi posiadają szerokość w świetle 100 cm z możliwością jej zwiększenia do 130 cm.
Wejście bezpośrednie do hali sportowej znajduje się w pobliżu szkolnego parkingu. Drzwi posiadają szerokość w świetle 110 cm z możliwością jej zwiększenia do 130 cm.
Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
Po wejściu do obiektu szkoły wejściem głównym osoby z niepełnosprawnością mogą dostać się na parter po samodzielnym skorzystaniu z platformy dla osób niepełnosprawnych. Po dostaniu się na parter w pobliżu znajduje się dyżurka woźnego, gdzie można skorzystać z informacji oraz otrzymać niezbędną pomoc. Z punktu informacyjnego można skorzystać w pozycji siedzącej.
W pobliżu wejścia – przed sekretariatem i w sekretariacie znajduje się miejsce odpoczynku, wyposażone w fotele. Strefa odpoczynku nie znajduje się strefie kolizyjnej z osobami poruszającymi się w holu.
Wszystkie pomieszczenia administracyjne oraz gabinet dyrektora szkoły i pokój nauczycielski zlokalizowano na parterze szkoły by zmniejszyć konieczność poruszania się po piętrach budynku.
Po wejściu do obiektu szkoły wejściem hali sportowej osoby z niepełnosprawnością mogą w pełni korzystać hali z wyłączeniem trybun. Istnieje także możliwość dostania się z hali na parter szkoły po skorzystaniu z podjazdu dla wózków (pochylni).
Osoby niepełnosprawne korzystające z obiektu szkoły mogą dostać się na poszczególne kondygnacje szkoły z pomocą obsługi szkoły wykorzystując schodołaz.
Schody pomiędzy kondygnacjami wyposażono w poręcze po obu stronach, a także pierwszy i ostatni stopień w biegu są oznaczone w sposób kontrastowy. Schody są odpowiednio doświetlone.
Szkoły nie wyposażono w dźwiękowy system naprowadzający osoby niewidome i słabowidzące.
Toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze hali sportowej. Jest wyposażona w dźwiękowy system wzywania pomocy w sytuacjach awaryjnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Szkoła jest oznakowana (tablice informacyjne) co do miejsca załatwienia określonej sprawy. Tablice znajdujące się na drzwiach są czytelne (ciemne, duże litery na jasnym tle). W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Zapewnienie komunikacji ze szkołą na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami: istnieje możliwość by pracownik w tym nauczyciel zszedł do interesanta po zawiadomieniu go przez woźnego lub pracownika administracji o konieczności obsługi interesanta niepełnosprawnego lub wymagającego wsparcia (np. matki z dziećmi) w pomieszczeniu sekretariatu .

Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 5, 6.

Aplikacje mobilne

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:

Pozostałe informacje

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:
— zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,
— środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:
Formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia w sprawie dostępności:
Odnośnik do sprawozdania z oceny, o ile jest dostępne, oraz w szczególności, jeżeli status strony internetowej lub aplikacji mobilnej pod względem zgodności wskazano jako „w pełni zgodna”:
Wszelkie inne treści uznane za stosowne: